Startpagina‎ > ‎

Visie

Als kennismakelaar bestaat mijn uitdaging eruit wetenschap en kennis met praktijkervaring te koppelen. Ik richt me daarbij op:
- integrale systeembenadering door bijvoorbeeld sociale en milieubeleidsdoelstellingen te verenigen
 
Door samenwerking tussen corporatie en lokale overheid kunnen duurzaamheidsdoelstellingen verdisconteerd worden met het armoedebeleid. Er ontstaat een duurzaam economisch en sociaal perspectief. Samenwerken levert een hoger rendement op van publieke investeringen op het gebied van duurzaamheid, armoedebestrijding en participatiebevordering. Door samenwerking ontstaan vitale, levensloopbestendige wijken. Een kwestie van organiseren en doen!

Duurzaam gebruik van de bodem
De bodem is de drager van de stad en het platteland. De bodem ondersteunt onze steden en geeft voeding aan groen en natuur. Het water is onlosmakelijk met de bodem verbonden. Het water als voorraad in de ondergrond en oppervlaktewater dat over en door de bodem stroomt. De bodem en water samen maken groei van gewassen mogelijk en geven kwaliteit aan onze steden, dorpen en natuurgebieden. Bodem en water maken samen de ondergrond. Tot nu toe zijn bodem en water vaak gescheiden beleidsterreinen. Bij de uitvoering van projecten in stedelijk en landelijk gebied wordt de focus meestal gericht op bodem óf water. Met duurzaam gebruik van de ondergrond, van water én bodem, wordt een extra dimensie toegevoegd aan de inrichting en het gebruik van onze ruimte.

Maatschappelijke bijdrage
 
Onze moderne maatschappij vraagt om een dialoog tussen techniek en samenleving. Ik lever daar graag mijn maatschappelijk bijdrage aan!

https://www.kiviniria.net/Drs. Ing
. J.M. van de Griendt is lid van de KIVI NIRIA, de beroepsvereniging van ingenieurs.
Techniek en wetenschap zijn sterk verweven met onze samenleving. Ingenieurs hebben dan ook een bijzondere verantwoordelijkheid voor mens, maatschappij en milieu.
Ik ben me bewust van de grote invloed die technologie heeft op de kwaliteit van de samenleving en de daaruit voortvloeiende verantwoordelijkheid voor mijn vak.
Ik ondersteun daarom de Gedragscode van KIVI

Soils is vriend van het Science Cafe Deventer.
Het Science Cafe is een ontmoetingsplek voor iedereen die is geïnteresseerd in wetenschap. Wetenschappelijke kennis wordt toegankelijker gemaakt voor een breed publiek. Wetenschappers en bezoekers verdiepen en verbreden eigen inzichten over het onderwerp of wat daar zijdelings mee verband houdt of daarvoor bevorderlijk is, in de ruimste zin van het woord.
 
Soils is vriend van Stichting Industrieel Erfgoed Deventer (SIED).
Deze stichting heeft ten doel de stimulering van de bestudering, de inventarisatie, de documentatie, de geschiedschrijving, het behoud van monumenten van bedrijf en techniek in Deventer en omgeving, alsmede publiciteit hieromtrent en voorts al hetgeen bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin het van woord.
 
http://www.ijsselacademie.nl/organisatie/algemeen.html
Soils is donateur van De IJsselacademie. De IJsselacademie is een onderzoeksinstituut en kenniscentrum voor taal, geschiedenis en traditie in Overijssel. U kunt bij ons terecht met vragen over dit immaterieel erfgoed in de regio. De Academie stimuleert en begeleidt onderzoek van wetenschappers en van amateurs en organiseert educatieve projecten en bijeenkomsten.


Soils is lid van Deventer Energie. Deventer Energie is een coöperatie die zich bezighoudt met energiebesparing en het aanbieden van duurzame energie aan haar leden. De coöperatie is voortgekomen uit de ambitie van de gemeente Deventer om in 2030 energieneutraal te zijn.